Loading...

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          การบริหารการคลังกลุ่มภารกิจเป็นหน่วยงานให้ความรู้ทางวิชาการ คำปรึกษา และบริหารงานด้านการคลังและพัสดุ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา

พันธกิจ

1. ดำเนินการด้านการจััดการความรู้ด้านการคลังและพัสดุให้กับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  

2. ให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านการคลังและพัสดุกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

3. วางแผนและเตรียมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบงานคลังและพัสดุ

4. กำกับ ดูและ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

5. เตรียมการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อนำมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการบริหารและตัดสินใจ ของผู้บริหาร