Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn

รายละเอียด
Activities
หัวข้อ

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn

รายละเอียด
Activities
หัวข้อ

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn

รายละเอียด
Activities
หัวข้อ

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn

รายละเอียด

Grid1

กองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ

ให้ความรู้ทางวิชาการ คำปรึกษา และบริหารงานด้านการคลังและพัสดุ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา

Grid 2

ภารกิจ 1

กองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ เป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ซึ่งปัจจุบันมีภารกิจดูแลการบันทึกบัญชีและจัดทำงบรวม ของหน่วยงาน

รายละเอียด
ภารกิจ 2

กองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ เป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ซึ่งปัจจุบันมีภารกิจดูแลการบันทึกบัญชีและจัดทำงบรวม ของหน่วยงาน

ีรายละเอียด
ภารกิจ 4

กองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ เป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ซึ่งปัจจุบันมีภารกิจดูแลการบันทึกบัญชีและจัดทำงบรวม ของหน่วยงาน

รายละเอียด

Traits

วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการก าหนดระบบบัญชีและจัดท างบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ ทั่วไปตามเกณฑ์คงค้างไดอย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปในกรอบมาตรฐานเดียวกันเพื่อประโยชนในการ จัดท างบการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ขอบเขตการถือปฏิบัติ

ให้ยกเลิกนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงาน ฉบับที่ 1 และใช้หลักการและนโยบายบัญชีฉบับนี้แทน

หลักการและนโยบายบัญชีทั่วไป

หน่วยงานที่เสนอรายงาน หมายถึง หน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน จะต้องจัดท างบการเงินส่งให้มหาวิทยาลัย เพื่อจัดท างบการเงินของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ได้แก่หน่วยงาน ทั้งหมดที่อยู่ในความควบคุมของมหาวิทยาลัย

. หลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์

ตามความหมายของสินทรัพย์หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานซึ่ง เป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตและคาดว่าจะท าให้เกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตส าหรับสินทรัพย์ หมายความรวมถึงศักยภาพในการให้บริการของสินทรัพย์ด้วยการพิจารณาว่าสินทรัพย์ใดอยู่ภายใต้การควบคุม ของหน่วยงาน ใ