Loading...

กองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ

กองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เบอร์โทรศัพท์ : 02-564-4440-59 ต่อ 2824 , 1027 , 1802