Loading...

ด้านการให้บริหารการ

  • เป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ในเรื่องระบบงานคลังและพัสดุ

ด้านบุคลากร

  • พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในส่วนงานการคลังและพัสดุให้มีความรู้ ความสามารถ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีคู่มือปฏิบัติงานชัดเจน ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากร

ด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ออกแบบระบบงานด้านงานคลังและพัสดุ และจัดทำระบบบริหารงานด้านการเงินการคลัง อิเล็กทรอนิกส์

ด้านการประกันคุณภาพ

  • มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการประกันคุณภาพ ภายในการทำงาน ด้านระบบงาน คลังและพัสดุ