Loading...

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

            ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 14 ธันวาคม 2558 เรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งส่วนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดให้กองบริหารการคลัง แบบ Cluster สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และการคลัง โดยเป็นผู้ดำเนินการ ดูแล รับผิดชอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย /สถาบัน ที่มีงบประมาณหรือเงินสะสมที่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน 14 หน่วยงาน ดังนี้

คณะ วิทยาลัย กลุ่มสังคมศาสตร์
• คณะศิลปกรรมศาสตร์
• คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
• วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
• วิทยาลัยสหวิทยาการ
• วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์

สถาบัน

 • สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
 • สถาบันไทยคดีศึกษา
 • สถาบันอาณาบริเวณศึกษา

กลุ่มบริการ

 • สำนักทะเบียนนักศึกษา
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารเทศและเครือข่าย

กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ

 • สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
 • สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย 

          มหาวิทยาลัยได้จัดโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 โดยให้มีกองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจขึ้น ซึ่งกองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับกอง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 โดยให้เป็นกองที่สังกัดสำนักงานยุทธศาสตร์และการคลัง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ได้เริ่มให้หน่วยงานมาบันทึกบัญชี ณ กองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ จำนวน 7 หน่วยงาน  ดังนี้

 1. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
 2. คณะเภสัชศาสตร์
 3. คณะทันตแพทยศาสตร์
 4. สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 5. สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
 6. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
 7. สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์