Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 9 ส.ค. 61
รายละเอียด
เอกสารการประชุมวันที่ 15 สค 61
รายละเอียด
เอกสารการประชุมวันที่ 17 สค 61
รายละเอียด
เอกสารการประชุมวันที่ 20 สค 61
รายละเอียด

Grid1

นโยบายการดำเนินงาน

เป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ในเรื่องระบบงานคลังและพัสดุ

Grid2

กิจกรรม 1

กิจกรรมกองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ

รายละเอียด
กิจกรรม 3

กิจกรรมกองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ

รายละเอียด
อัลบั้มภาพ

กิจกรรมกองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ

รายละเอียด

Traits

หัวข้อ 1

กิจกรรมกองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ

หัวข้อ 2

กิจกรรมกองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ

หัวข้อ 3

กิจกรรมกองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ

หัวข้อ 4

กิจกรรมกองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ