หมวดค่าเดินทาง

{slider หมวดค่าเดินทาง|green}

  • แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
  • หนังสือถึงกระทรวงการคลัง เรื่อง การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย
  • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ
  • งานการเงิน กองคลัง ขอแจ้งระงับการจ่ายเงินเดือน เงินบำนาญ และค่าจ้าง
  • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ อำนาจพิจารณาอนุญาตการลา และการได้รับคาจางระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการลงทุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
  • แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
  • หนังสือถึงกระทรวงการคลัง เรื่อง การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย

{/sliders}