ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรกองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ

veeraya

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา  ฉิมอ้อย
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

ditpong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง

 

นางชวนชื่น อ้นจีน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ

 

นางสาววรรณพร สรหงษ์
นักวิชากาารเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางสาวจิราวรรณ ขันสาคร
นักวิชากาารเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

    

เลขานุการผู้อำนวยการกองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ

 

นางบำรุง ประดับลาย
พนักงานสถานที่